...

Jesusvenner trosbekjennelse

Her kan dere lese om Jesusvenner sin trosbekjennelse

Vi tror på den treenige Gud.

Gud Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd.
Vi tror at hele Bibelen er sannhet og innåndet av Gud. Den er nyttig til lærdom, overbevisning, tilrettevisning og formaning slik at Guds menneske kan bli istandsatt til all god og fullkommen gjerning.

Tro på Herren Jesus så skal du bli frelst

Vi tror at hvis du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud reiste Ham opp fra de døde, så skal du bli frelst. Det er ikke gitt noe annet navn under himmelen ved hvilket vi skal bli frelst ved enn ved Jesus Kristus. For av nåde er vi frelst ved tro, og dette er en Guds gave (Ef 2:8). Vi blir rettferdig for Gud ved troen på Jesus Kristus og det fullbrakte verket på Golgata hvor Han tok vår straff på Seg slik at vi kunne gå fri.

Bibelen er Guds Ord

Vi tror på det som Bibelen lærer, at jødene er Guds utvalgte folk. Vi velsigner Israel slik som skriften sier. Vi tror ikke på den såkalte erstatningsteologien som sier at jødene er forkastet til fordel for hedningefolkene. Vi tror at nådegavene eksisterer og fungerer i dag slik som på Jesu apostlers tid. Noen av Åndens gaver er tungetale med tydning, profetisk gave og helbredelse for å nevne noen (se 1. Korinterbrev kap 12). Vi tror på troendes dåp med full neddykkelse i vann.Vi har fått noen spørsmål om hvordan en kan lagre sangene fra Jesusvenner ned på mobilen. Vi har laget en video som forklarer dette.

Vi har fått noen spørsmål om hvordan en kan lagre sangene fra Jesusvenner ned på datamaskinen. Vi har laget en video som forklarer dette.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.